top of page
logo.png

Khảo sát mở cửa hàng

<Điều khoản sử dụng>

 

Đối với thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, địa chỉ Email, số điện thoại,…công ty cổ phần Deatec (dưới đây gọi là “Công ty chúng tôi”) xác định và phân biệt theo từng cá nhân. Công ty chúng tôi hiểu rằng những thông tin nhận được (dưới đây gọi là “Thông tin cá nhân”) là những thông tin quan trọng của cá nhân, và cam kết nỗ lực để thu thập, sử dụng, lưu giữ, quản lý một cách phù hợp. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân: Công ty chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ các cá nhân để thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ theo hợp đồng, phát triển và cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt hơn, cung cấp thông tin hữu ích, và sử dụng cho mục đích chính đáng khác. Nếu không có sự đồng ý của khách hàng, công ty chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích nêu trên. Tiết lộ, chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin cá nhân: Đối với những thông tin cá nhân mà Công ty chúng tôi lưu giữ, trường hợp khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, xóa bỏ, để thông tin cá nhân không bị tiết lộ sang bên thứ ba, hay để ngăn chặn giả mạo thông tin, chỉ khi xác nhận được yêu cầu đó đúng là từ khách hàng thì chúng tôi mới nhanh chóng tiến hành thảo luận. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thông báo kết quả đến cho khách hàng. Vui lòng liên hệ với bộ phận tiếp nhận theo địa chỉ liên hệ dưới đây để biết thêm chi tiết về việc yêu cầu và các thủ tục. Lưu giữ và quản lý thông tin cá nhân: Công ty chúng tôi lưu giữ và quản lý thông tin cá nhân được cung cấp một cách cẩn thận. Công ty chúng tôi xây dựng chính sách an ninh nghiêm ngặt để ngăn chặn việc thông tin cá nhân bị rò rỉ ra mạng lưới bên ngoài. Công ty chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin các cá nhân bằng cách bố trí người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân tại mỗi bộ phận xử lý, và người chịu trách nhiệm quản lý sẽ tiến hành công việc quản lý một cách thích hợp. Ngoài ta, chúng tôi tiến hành đào tạo trong công ty về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin các nhân, và toàn bộ công ty nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân. Tại Công ty chúng tôi, nếu không có sự đồng ý của khách hàng, sẽ không có chuyện tiết lộ, cung cấp, chuyển giao thông tin cá nhân mà chúng tôi được cung cấp cho bên thứ ba ngoại trừ công ty con của Công ty chúng tôi. Tuy nhiên, trường hợp có yêu cầu của tòa án, cơ quan chính quyền như công an,…theo quy định pháp luật, hay trường hợp có lý do chính đáng khác thì có thể chúng tôi sẽ tiết lộ, cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi được cung cấp cho các cơ quan chính quyền đó trong phạm vi cần thiết.  Ngoài ra, để cung cấp sản phẩm và dịch vụ, trường hợp Công ty chúng tôi cần phải tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi được cho đơn vị nhận ủy thác (dưới đây gọi là “Đơn vị nhận ủy thác”) như công ty con của chúng tôi, công ty liên quan, đại lý,…có thể chúng tôi sẽ tiết lộ, cung cấp thông tin cá nhân cho đơn vị nhận ủy thác trong phạm vi cần thiết để đơn vị nhận ủy thác thực hiện công việc. Tuy nhiên, khi cung cấp thông tin cá nhân cho đơn vị nhận ủy thác, chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp như trước đó sẽ ký kết hợp đồng bảo mật thông tin với đơn vị nhận ủy thác. Tuân thủ pháp luật: Công ty chúng tôi tuân thủ quy định pháp luật Nhật Bản cũng như các quy chuẩn khác về bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời liên tục rà soát lại nội dung phương châm này và nỗ lực cải tiến.

Công ty cổ phần Deatec.

bottom of page