top of page
logo.png

Khảo sát mở cửa hàng

Khảo sát địa điểm theo chỉ

định bằng báo cáo có tính phí.

 

Với việc khảo sát đơn giản theo phiên bản có tính phí, chúng tôi khảo sát các địa điểm theo chỉ định một cách cụ thể. Vui lòng đăng lý theo mẫu đăng ký như sau.

​Sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ gửi mail với nội dung xác nhận.

Chúng tôi sẽ gửi bản PDF kết quả khảo sát sau khi tiến hành khảo sát. Vui lòng tiến hành thanh toán (thẻ tín dụng hoặc PAYPAL).

<Hãy đăng ký sau khi xác nhận>

1. Kết quả khảo sát địa điểm được làm bằng hệ thống DOGE và do chuyên viên phân tích thực hiện, chúng tôi không đảm bảo toàn bộ nội dung của khảo sát.

2.Địa chỉ mail đăng ký sẽ được lưu giữ theo điều khoản sử dụng.

Chúng tôi cung cấp báo cáo như sau.
スクリーンショット 2018-11-23 10.37.31.png

メッセージを送信しました

bottom of page